به عنوان يك موزيسين ايرانى كه از بهترين استادهاى ايرانى درس گرفته ام، بايد بگم كه هميشه حسرت داشتن يك معلمى را داشتم كه دركنار درس دادن تكنيك موسيقى، بتواند متعد، راهنما، دلسوز و در دسترس هم باشه. و هميشه فكر ميكنم كه اگر اين معلم رو از كودكىپيدا كرده بودم، چه اتفاقهاى بهترى در مسير موسيقى ام ميفتاد.

وقتى در دانشگاه هنر استراليا (WAAPA) براى اولين بار اين معلم رو سر كلاس تئورى موسيقى ديدم، مات و مبهوت مانده بودم كهچطور روش تدريسش صد نفر هنرجو با سطح دانش و تجربه متفاوت رو به چالش كشيده و در عين حال مطالبش قابل درك و فهم هست.

بله، Micheal McCarthy (ميحُل مَكارتى) استاد دانشگاه، موسيقى دان و معلمى هست كه سطح دانشى بالا و تجربه زيادى در كنارمهارت تدريس داره. از يك كودك ٤ ساله، تا هنرجو دانشگاه و حتى معلم ها و موسيقى دان هاى با تجربه ميتوانند از كلاس هاش بهرهببرن و مطالب بسيارى بياموزن.

من در كلاسهاى كودكان پنج ساله تا نوجوانان پانزده ساله اش هم بودم و اينقدر لذت بخش بود كه حاضر بودم هفتگى باهاشون سركلاس برم. فكر ميكنم روش تدريسش بهترين تكنيك ها رو براى پرورش ذهن كودكان در موسيقى و حتى مهارت هاى اجتماعى آنها داره.

خوشحالم كه معلم موسيقى كه دوست داشتم رو هرچند دير اما بالاخره پيدا كردم و از سال ٢٠٢٠ شاگردش هستم. يك بار يك دوستىبهم گفت “هر كس بايد شمس خودش رو در زندگى پيدا كنه.” به نظر من، ميحُل يكى از شمس هاى زمانه خودش در كارش هست.

اسفنديار شاهمير

Request Information

Enrolments, Class Information